Podmínky jmenování jednatele s.r.o.

4.9. 20190

Jednatelem společnosti s ručením omezeným může být osoba fyzická i právnická. Je-li jednatelem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako jednatele zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu (§ 154 ObčZ). Půjde-li o statutární orgán kolektivní nebo bude-li statutárních orgánů více, bude zřejmě moci zastupovat právnickou osobu kterýkoliv jeho člen samostatně. Zástupce může být v průběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu volně měněn – ke změně je oprávněn sám zastupovaný člen statutárního orgánu.

Podle § 25 odst. 1 písm. g) VeřRej se jméno a adresa místa pobytu, popřípadě bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která zastupuje člena orgánu – právnickou osobu při výkonu funkce, zapisuje do obchodního rejstříku.

Společnost s ručením omezeným může mít jednoho jednatele nebo může mít jednatelů více. Podle § 44 odst. 5 je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným každý jednatel, ledaže společenská smlouva určí, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán.

§ 46 – Podmínky výkonu funkce
(1) Členem orgánu obchodní korporace nemůže být také ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.

(2) Kdo se má stát členem orgánu obchodní korporace, předem zakladatele nebo obchodní korporaci informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 tohoto zákona anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce.

(3) Zástupce právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena orgánu a újmu jím způsobenou obchodní korporaci nahradí společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje; ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty se použijí na zástupce obdobně.

(4) Na zástupce právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, se použijí ustanovení tohoto zákona o střetu zájmů, nepřípustnosti konkurenčního jednání a ustanovení právního předpisu o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti.

 

§ 47 – Omezení jednatelského oprávnění
Omezení jednatelského oprávnění orgánu obchodní korporace společenskou smlouvou nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím orgánu obchodní korporace nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna.

Komentáře

Přidat komentář